KOTIMAAN UUTISET
Tänään on torstai, 24. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 2:30

Suomen budjetti 2013 - talousarvio pähkinänkuoressa

Valtiovarainministeriö on julkistanut keskiviikkona 8. elokuuta uuden talousarvioehdotuksen vuodelle 2013. Luvassa arvonlisäveron korotus, veronkiristyksiä, lisää valtionvelkaa, mutta myös helpotuksia pienituloisimmille.

Toimittaja: Riikka Söyring
9.8.2012, Verkkomedia.org

 

Suomen budjetti 2013 - talousarvio pähkinänkuoressa 

Talousarvioehdotus perustuu keskeisiltä osin jo kevään kehyspäätöksessä tehtyihin ratkaisuihin, ja toteuttaa päätöksiä, joita hallitus teki kehysriihessään.

Hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessä 29. - 30.8.2012 Säätytalolla, jonka yhteyteen on Suomen kansalaisaktiivit järjestämässä myös "Occupy Säätytalo" -mielenosoitusta.

 

Valtiovarainministeriön tiedotteessaan esiin nostamia kohtia ovat:

- Nuorten yhteiskuntatakuu

"Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka tai aktiivitoimenpide viimeistään kolmen työttömyyskuukauden kuluessa."

- Aktiivinen työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

"61 kunnassa toteutetaan työllistymisbonuskokeilu, jossa pitkäaikaistyötön saa työllistymisen jälkeen pitää yhden kuukauden ajan työmarkkinatuen. Tätä kautta kannustimet työn vastaanottamiseksi kohenevat."

 

Teollisuuden poisto-oikeus tuplataan

Lisäksi vuoden 2013 alusta lähtien on tarkoitus toteuttaa toimintaohjelma osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotouttamiskoulutusta."

Samalla työllisyysmäärärahoja lisätään ja toimeentulotukea uudistetaan säätämällä työttömyysturvan aktiiviajan korotusosat etuoikeutetuksi tuloksi.

Työvoima- ja yrityspalvelut uudistetaan vuoden 2013 alusta lähtien järjestelemämällä TE-toimistojen palvelut, jotka järjestetään valtakunnallisten palvelulinjojen mukaisesti ja uudistamalla palveluvalikoima.

Teollisuuden investointien lisäämiseksi teollisuuden poisto-oikeus kaksinkertaistetaan. Pääomatuloverotuksessa otetaan käyttöön sijoittajan verokannustin, jossa sijoittaja saa vähennyksen kasvuyritykseen tekemästään sijoituksesta. Listaamattomiin kasvuyrityksiin tehtävien sijoitusten hankintameno-olettamaa nostetaan.

- Asuntorakentamista tuetaan (ARA) epävarmassa suhdannetilanteessa.

- Pienituloisten ostovoiman parantamiseksi perusturvaetuuksiin tehdään ylimääräinen indeksikorotus jo 1.1.2013 alkaen, mutta vain vuotta 2013 koskien.

Perheiden toimeentulon parantamiseksi työmarkkinatuen tarveharkinta poistetaan puolison tulojen osalta.

"Työttömän työllistyessä työhön menosta johtuvien tulojen nousun vuoksi tehtävää asumistuen tarkistusta lykätään nykyisen 3 kuukauden sijasta 6 kuukauteen. Tätä koskeva lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta ja se jatkuisi vuoden 2015 loppuun", kertoo valtiovarainministeriö.

 

Verotus kiristyy

Ansiotuloverotuksen inflaatio- ja ansiotasotarkistuksista luovutaan. Kaikkia arvonlisäverokantoja korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

Verotuksen oikeudenmukaisuutta vahvistetaan solidaarisuusveroilla. Valtion tuloveroasteikkoon lisätään väliaikainen uusi ylin tuloluokka. Suurten perintöjen sekä suurten eläketulojen verotusta kiristetään. Samalla pienituloisten verotusta kevennetään kasvattamalla työtulovähennystä ja kunnallisverotuksen perusvähennystä.

Uusi pankkivero, jonka kustannukset pankit siirtävät palvelumaksuihin, otetaan käyttöön.

Televisiolupamaksun korvaava yleisradiovero, jonka kertymä siirretään valtion televisio- ja radiorahaston kautta Yleisradio Oy:lle, koskee myös niitä, jotka eivät omista televisiota.

Kunnille ja seurakunnille maksetaan korotettua jako-osuutta yhteisöverosta edelleen myös vuonna 2013.

Verojen korotuksen nettovaikutukseksi arvioidaan 1,3 miljardia.

 

Budjettialijäämä lisää valtionvelkaa

Budjettialijäämä on 6,6 miljardia euroa, mikä kasvattaa velan määrän vuonna 2013 noin 95 miljardiin euroon. Suomen maksuosuuksiin Euroopan unionille ehdotetaan 1 899 miljoonaa euroa, missä on lisäystä 49 miljoonaa euroa vuoden 2012 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Suomen maksuosuus arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvista maksuista kasvaa EU-budjetin kasvun ja talouskehityksen johdosta. Euroalue on taantumassa.

Valtion hallinnonalojen määrärahoja korotetaan 1,4 miljardilla. Menoja vähennetään 400 miljoonalla eurolla.

Hallinnonalan määrärahoista kunnille maksettavien avustusten osuus on 52 prosenttia. Ehdotetun summan suuruus on 8,68 miljardia euroa. Toisaalta peruspalvelujen valtionosuutta pienentää muun muassa 125 miljoonan euron leikkaus. Vuonna 2013 kuntien yhdistymisiä toteutuu yhteensä 10 kappaletta, jonka jälkeen kunnille tulevien valtionosuuksien toivotaan lukumääräisesti pienentyvän vastaavasti.

Muita merkittäviä eriä ovat valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset (27 prosenttia hallinnonalan menoista) ja maksut EU:lle (11 prosenttia hallinnonalan menoista).

- Lisävelan tarve on noin 8 miljardia euroa.

Taantuman ja verojenkerotusten koetellessa euroaluetta kasvuennusteita tarkastettaneen alaspäin, mikä aiheuttanee vuoden 2013 lisäbudjetteihin lisämenojen tarpeen. Seuraus on todennäköisesti 10-15 miljardia lisää velkaa, ilman muille euroalueen maille meneviin tukipaketteihin otettavaa velkaa.

"Ulkomainen korollinen nettovelka, joka käsittää erilaisia korollisia instrumentteja, kuten lainoja ja velkapapereita sekä johdannaiset, on lisääntynyt vuodesta 2008 lähtien ja onkin jo suurempi kuin 1990-luvun lukemat. Korollinen nettovelka oli maaliskuun 2012 lopussa 60 mrd. euroa. Valtion nettovelka on kasvanut 31 mrd. euroa vuodesta 2008. Myös valtion joukkolainamuotoinen nettovelka on kasvanut". kertoo Suomen Pankki.

Vaihtotase on miinuksella.

 

Muuta huomioitavaa

Kaikkinaisen valvonnan ja tiedonkulun parantamiseksi toteutetaan mittavat järjestelmäuudistukset, joilla eri hallinnonalojen tietokantoja yhdistetään niin sanotun ICT-strategian puitteissa ("ICT-rakennemuutos"). Esimerkiksi "Verohallinnon harmaan talouden selvityskeskukselle rakennetaan viranomaisten välinen tiedonsiirto-kyselyrajapintasovellus."

Tästä toivotaan seuraavan uusia julkisen ja yksityisen sektorin tiedon yhdistämiseen perustuvia tuotteita ja palveluja.

Hyvää esityksessä on eri hallinnonalojen toimialaan kuuluvan datan osittainen vapauttaminen. Kansalaisten tiedonsaanti helpottuu ja nopeutuu, mikä säästää viranomaisten aikaa ja opettaa ihmiset hakemaan itse tietoa. Samalla tutkimustoiminnan lähdeaineistot kasvavat.

Talousarvion säästöpäätökset on laskettu bruttona oletusarvoilla, nettovaikutus on eri asia. EU:n velkakriisin hoidosta Suomelle aiheutuvia kuluja on mahdotonta arvioida täsmällisesti, koska lähes kuukausittain uusi maa ilmaantuu avustusluukulle.

Kiinnostavana pilkkutietona ja sopivana esimerkkinä laskennallista vaikeuksista on vuoden 2012 lisätalousarviossa, jonka kohdassa 28.01.69 todetaan:

"Selvitysosa: Valtioneuvoston tiedonannossa 1/2012 vp todetun mukaisesti euroryhmä päätti 21.2.2012 osana Kreikan valtion rahoitustukipakettia, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien eräistä Kreikan valtionvelkakirjoihin tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 1,9 milj. euroa vuonna 2012 ja 0,4 milj. euroa vuonna 2013."

Suomen oma alijäämä lähenee tai on jo 3,5 prosentin rajalla, jonka ylittymisen jälkeen EU:n talouskurisopimuksen automaattiset sanktiot astuvat voimaan.

Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012, kun kasvua kannatelleen yksityisen kulutuksen koheneminen hiipuu.

Elintarvikkeiden ja muun arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvien osa-alueiden kuluttajahinnat nousevat.

 

Toimittajan kommentti:

Milloin hallitus - tai EU - aikoo puuttua harmaaseen talouteen ja veroparatiiseihin? Sillä saattaisi olla suotuisa vaikutus valtion budjettiin.

 

Lähteet:

Talousarvioehdotus vahvistaa valtiontaloutta ja tukee talouskasvua (07.08.2012, Kansantalous,Valtiontalous,Verotus,Rahoitusmarkkinat)

Valtiovarainministeriön ehdotus oman hallinnonalansa talousarvioksi vuodelle 2013

Talousarvioesitys 2012 

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 toiseksi lisätalousarvioksi

Keskeiset asiakirjat

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Komission vuoden 2012 maakohtaiset suositukset Suomelle - Suomea koskeva perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta

Suomen Pankki: Vaihtotase alijäämäinen myös vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2012, liiallisen alijäämän olemassaolosta Bulgariassa annetun päätöksen 2010/422/EU kumoamisesta (2012/370/EU)

Suomen Pankki: Talouden näkymät 

 

 

Riikka Söyring @ 9.8.2012 18:20